Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.arsbiomedica.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Medische disclaimer

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten (geen uitputtende opsomming).

De informatie op deze website noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose.

De informatie is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat bezoekers aan de informatie geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.

In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie alleen bedoeld als ondersteuning. De informatie op deze website kan in dergelijke situaties dienen als ondersteuning van:

a. het contact tussen de bezoeker (of diens familielid of andere naasten) en diens therapeut, behandelend arts of andere hulpverlener en

b. de adviezen die hij/zij van laatstgenoemde ontvangt.

Bezoekers wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Bezoekers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie.

Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts of het noodnummer.

Ars Biomedica 

Praktijk ARS Biomedica streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Praktijk ARS Biomedica niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van medisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Praktijk ARS Biomedica aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Praktijk ARS Biomedica en de gebruiker van de website ontstaan.

De wetenschap en de conventionele geneeskunde erkennen het bestaan van informatievelden en hun medische betekenis niet. Informatieveld geneeskunde betrekt zich niet op het fysieke lichaam, maar werkt uitsluitend in het informatielichaam van de mens. Het doel is niet het erkennen, verlichten of beschermen van ziekten.

Supplementen
Deze website bevat informatie over voedingssupplementen. Deze zijn bedoeld als een aanvulling op de voeding. Het zijn geen geneesmiddelen en geen enkele uiteenzetting op deze website dient te worden opgevat als een claim of een bewering dat deze producten bedoeld zijn om te worden gebruikt bij de behandeling of preventie van enige ziekte. De eventuele adviezen zijn geheel vrijblijvend en liggen uitsluitend op het vlak van voeding en voedingssupplementen.

Apparaten
Deze website bevat informatie over apparatuur. De TimeWaver systemen zijn medisch gecertificeerde systemen voor pijnbehandeling: bij chronische pijn, fibromyalgie, skelet pijn, migraine en voor ondersteunende behandeling van psychische aandoeningen zoals depressie, angst en de daarbij voorkomende slaapstoornissen. Alle andere toepassingen van TimeWaver systemen worden door de conventionele geneeskunde niet erkend vanwege gebrek aan bewijs in de zin van de conventionele geneeskunde.

E-mail
Praktijk ARS Biomedica garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met ARS Biomedica te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Praktijk ARS Biomedica heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Praktijk ARS Biomedica aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Praktijk ARS Biomedica zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Praktijk ARS Biomedica daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.